Bật mí Cách đan len hoa hướng dương với chart móc dễ hiểu

chart móc hoa hướng dương

Trong bài viết này, Hoa Len Handmade xin gửi đến bạn 2 phiên bản cách đan len hoa hướng dương từ bản tiếng Việt và Tiếng Anh cho mọi người cùng dễ nhìn, vì một số bạn quen đọc chart tiếng Anh và ngược lại, chúc bạn có trải nghiệm tuyệt vời với bài viết của chúng tớ.

Nguồn tài liệu cách đan len hoa hướng dương

Trong bài viết này, chúng tớ có lấy ý kiến của một số bạn chuyên móc len cho các sản phẩm của chúng tớ, đồng thời qua nguồn tham khảo trên các nền tảng, chúng tớ rút ra được một số kết luận, cũng như lấy đó làm điểm tựa vững chắc, là nguồn tài nguyên có thể mang đến cho bạn đọc về cách đan len hoa hướng dương (to).

Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo các bài viết mà chúng mình đã viết từ trước về tài liệu hướng dẫn móc len để có thể tham khảo và bổ sung thêm nhiều hơn nữa về kiến thức móc len và các sản phẩm từ len bạn nhé!

Cách đan len hoa hướng dương
Cách đan len hoa hướng dương

Cách đan hoa hướng dương bằng len

Cách đan hoa hướng dương bằng len chart tiếng anh

YARN:

Loops & Threads Impeccable (worsted weight, acrylic yarn)

Sunny Day
Citron
Soft Taupe
Chocolate
NOTIONS:

12-inch Wooden Dowel Rod (5/16-inch diameter thick)
Stitch Marker
Yarn Needle
Scissors
Polyfill (stuffing)
ABBREVIATIONS:

ch – chain
hdc – half double crochet
PS – Puff Stitch
sc – single crochet
sl st – slip stitch
sc2tog – single crochet 2 together (sc dec)
st – stitch
SPECIAL STITCHES:
Puff Stitch (PS) description: [Yarn over, insert hook into specified stitch, yarn over and pull up a loop] Repeat 3 times. You should have 7 loops on the hook. Yarn over, and pull through all 7 loops. Ch 1 to close the Puff Stitch.

Các chart cách đan len hoa hướng dương
Các chart cách đan len hoa hướng dương

SIZE: 15 inches/38 centimeters tall, and the flower diameter is about 8 inches/20 centimeters wide

SUNFLOWER HEAD
With Soft Taupe yarn
Round 1: Ch 2, make 6 sc into the first ch. Sl st to join to the first sc.

Round 2: Make a Puff Stitch (PS) in each stitch around – 6 PS.
Note: You can see how to make a Puff Stitch here.

Round 3: Make 2 PS in each chain space around – 12 PS.

Round 4: [Make 2 PS in the next chain space, make a PS in the next chain space] around – 18 PS.

Round 5: With Chocolate Yarn, make a PS in each chain space around – 18 PS.

Round 6: Make 2 sc in each chain space around – 36 sc.
Sl st to fasten off.

PETAL (make 21)
With Sunny Day yarn
Round 1: Ch 9, make a sc in each chain across. On the other side of the chain, make a sc in each chain across – 16 sc.

Round 2: Make a sc in the next 3 stitches, make a hdc in the next 3 stitches, make a sc in the next 2 stitches, ch 2, sl st in the previous ch, make a sc in the next 7 stitches, sl st in the next stitch.
Fasten off, leaving a long tail.

LEAF (make 2)
Same as PETAL except make with Citron Color Yarn (green).

RECEPTACLE
With Citron yarn
Round 1: Ch 2, make 6 sc into the first ch.

Round 2: Make 2 sc in each stitch around – 12 sc.

Round 3: [Make 2 sc in the next stitch, make a sc in the next stitch] around – 18 sc.

Round 4: [Make 2 sc in the next stitch, make a sc in the next 2 stitches] around – 24 sc.

Round 5: [Make 2 sc in the next stitch, make a sc in the next 3 stitches] around – 30 sc.

Round 6: [Make 2 sc in the next stitch, make a sc in the next 4 stitches] around – 36 sc.

Round 7: [Ch 3, sl st back into the previous ch, sl st in the next 2 stitches] around. (Note: You should have 18 points at the end)
Fasten off, leaving a super long tail.

Sunflower Receptacle

STEM COVER
With Citron yarn
Round 1: Ch 2, make 5 sc into the first ch.

Round 2-54: Make a sc in each stitch around – 5 sc.
(Or do as many rounds as you need to cover your wooden dowel).

Insert the 12-inch long Wooden Dowel (5/16-inch diameter thickness) into the Stem cover and sew the top closed.

Sunflower ReceptacleSTEM COVER
With citron yarn
Round 1: Ch 2, 5 sc into first ch.

Round 2-54: Sc in each st around – 5 sc.
(or do as many rounds as you need to cover your wooden dowel).

Insert the 12in long Wooden Dowel (5/16in diameter thickness) into the Stem cover and sew the top closed.

Cách đan len hoa hướng dương chart tiếng việt

KHOEN MÓC LEN: Kích thước 5.0mm

LEN: bạn có thể mua ở bấy kỳ đâu hoặc liên hệ chúng mình nhé

Loops & Threads Impeccable (len mịn, trọng lượng trung bình, len acrylic) – Màu Sunny Day (Ngày nắng) – Màu Citron (Vàng chanh) – Màu Soft Taupe (Màu cát mềm) – Màu Chocolate (Sô cô la)

DỤNG CỤ: Cây đầu gỗ dài 12 inch (đường kính 5/16 inch) Đánh dấu điểm Kim len Cọ len Kéo Polyfill (chất độn)

VIẾT TẮT: ch – mắt lưới hdc – nửa mắt lưới PS – điểm Puff sc – nửa mắt lưới sl st – lược trượt sc2tog – nửa mắt lưới 2 lần (giảm sc) st – mắt lưới

ĐIỂM ĐẶC BIỆT: Mô tả điểm Puff (PS): [Chỉ, chèn kim vào mắt lưới xác định, chỉ, và kéo lên một lần] Lặp lại 3 lần. Bạn nên có 7 vòng kim trên cây đan. Chỉ, và kéo qua tất cả 7 vòng kim. Đan 1 ch để đóng điểm Puff.

KÍCH THƯỚC: Cao 15 inch/38 cm và đường kính hoa khoảng 8 inch/20 cm

ĐẦU HOA HƯỚNG DƯƠNG Với len màu Soft Taupe (Màu Cát Mềm) Vòng 1: Đan 2 ch, 6 mắt lưới vào mắt lưới đầu tiên. Lược trượt để kết nối với mắt lưới đầu tiên.

Vòng 2: PS trong từng mắt lưới xung quanh – 6 điểm Puff. Lưu ý: Bạn có thể xem cách đan điểm Puff tại đây.

Vòng 3: 2 PS trong từng khoảng mắt lưới xung quanh – 12 điểm Puff.

Vòng 4: [2 PS trong khoảng mắt lưới tiếp theo, PS trong khoảng mắt lưới tiếp theo] xung quanh – 18 điểm Puff.

Vòng 5: Với len màu Chocolate (Sô cô la), PS trong từng khoảng mắt lưới xung quanh – 18 điểm Puff.

Vòng 6: 2 nửa mắt lưới trong từng khoảng mắt lưới xung quanh – 36 nửa mắt lưới. Lược trượt để kết thúc.

cách đan len hoa hướng dương
cách đan len hoa hướng dương

CÁNH HOA (làm 21 chiếc) Với len màu Sunny Day (Ngày nắng) Vòng 1: Đan 9 ch, mắt lưới trong từng mắt lưới ch trên. Ở phía bên kia chuỗi, mắt lưới trong từng mắt lưới ch trên – 16 mắt lưới.

Vòng 2: Mắt lưới trong 3 điểm tiếp theo, nửa mắt lưới trong 3 điểm tiếp theo, mắt lưới trong 2 điểm tiếp theo, đan 2 ch, lược trượt trong ch trước đó, mắt lưới trong 7 điểm tiếp theo, lược trượt trong điểm tiếp theo. Lược trượt để kết thúc, để lại dây dài.

LÁ (làm 2 chiếc) Giống với CÁNH HOA nhưng sử dụng len màu Citron (Vàng chanh).

NẮP ĐẾ Với len màu Citron (Vàng chanh) Vòng 1: Đan 2 ch, 6 mắt lưới vào mắt lưới đầu tiên.

Vòng 2: 2 mắt lưới trong từng điểm tiếp theo xung quanh – 12 mắt lưới.

Vòng 3: [2 mắt lưới trong điểm tiếp theo, mắt lưới trong điểm tiếp theo] xung quanh – 18 mắt lưới.

Vòng 4: [2 mắt lưới trong điểm tiếp theo, mắt lưới trong 2 điểm tiếp theo] xung quanh – 24 mắt lưới.

Vòng 5: [2 mắt lưới trong điểm tiếp theo, mắt lưới trong 3 điểm tiếp theo] xung quanh – 30 mắt lưới.

Vòng 6: [2 mắt lưới trong điểm tiếp theo, mắt lưới trong 4 điểm tiếp theo] xung quanh – 36 mắt lưới.

Vòng 7: [Đan 3 ch, lược trượt trở lại 2 ch trước đó, lược trượt trong 2 điểm tiếp theo] xung quanh. (Lưu ý: Bạn nên có 18 điểm chạm vào cuối cùng) Lược trượt để kết thúc, để lại dây siêu dài.

cách đan hoa hướng dương bằng len
Cách đan hoa hướng dương bằng len

NẮP ĐẾ HOA HƯỚNG DƯƠNG

PHỦ THÂN CÂY Với len màu Citron (Vàng chanh) Vòng 1: Đan 2 ch, 5 mắt lưới vào mắt lưới đầu tiên.

Vòng 2-54: Mắt lưới trong từng điểm tiếp theo xung quanh – 5 mắt lưới. (hoặc đan bao nhiêu vòng tùy theo số vòng bạn cần để phủ đầy cành cây gỗ).

Chèn thanh gỗ dài 12 inch (đường kính 5/16 inch) vào bên trong Bọc Thân Cây và khâu đầu đóng lại.

Cách đan len hoa hướng dương siêu đẹp
Cách đan len hoa hướng dương siêu đẹp

LẮP RÁP HOA HƯỚNG DƯƠNG

  1. Nắp đầu Cánh Hoa (phần mặt sẽ được gắn vào Đầu Hoa Hướng Dương) và khâu chặt xuống. Sau đó, khâu tất cả Cánh Hoa vào Đầu Hoa Hướng Dương. Bạn có thể gắn thêm hoặc bớt cánh hoa tùy theo ý muốn. Đừng lo về tất cả các đoạn dây, vì chúng sẽ được che kín bởi Nắp Đế!
  2. Khâu Thân vào phía sau Đầu Hoa Hướng Dương. Bạn không cần phải khâu chặt toàn bộ thân cây xuống, nhưng bạn nên khâu phần đầu thân vào đầu hoa Hướng Dương, cũng như phần thân cây gặp lại phần màu nâu đậm của đầu hoa Hướng Dương. Xem hình ảnh.
  3. Khâu Nắp Đế vào phía sau Hoa Hướng Dương. Trước khi hoàn toàn khâu chặt, nhồi nhẹ bằng polyfill để tạo độ đàn hồi và sau đó bạn có thể tiếp tục khâu chặt toàn bộ.
  4. Khâu Lá vào Thân Cây. Để giữ lá không bị di chuyển tự do trên thân cây, bạn nên khâu lá vào bọc thân cây và sau đó ở phần bên trong, hãy cố gắng cảm nhận và quấn một số sợi len xung quanh cành gỗ vài lần để lá được cố định.
  5. Cắt và ẩn tất cả các đầu dây.
  6. Lắc cây đuôi múa hoa Hướng Dương vui vẻ!

Tổng kết

Vừa rồi chúng tớ có trình bày cho bạn 2 chart móc len bằng tiếng anh và tiếng việt về cách đan hoa hướng dương bằng len hay còn gọi là cách đan len hoa hướng dương, vì thế chúng mình hi vọng sẽ giúp được bạn hoàn thiện sản phẩm của mình và mang lại nhiều sản phẩm đẹp nhé!

Đừng quên ghé thăm chúng tớ cới nhiều sản phẩm tại bó hoa len màu xanh và fanpage Hoa Len Handmade nhé!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *